Waarop controleert de SNCU

De SNCU controleert op een groot aantal punten, met name:
• Is de juiste cao toegepast?
• Is het uurloon juist berekend? (o.a. van maandloon naar uurloon, rekening houdend met juiste standaard uren)
• Is de inschaling juist? (ervaringsjaren, opleiding, leeftijd, functie, vakkracht, conform cao of loonhuis van de inlener)
• Zijn cao-verhogingen juist en tijdig toegepast?
• Is de ADV juist? (juiste aantal dagen c.q. juiste omrekening van uurloon)
• Zijn de juiste toeslagen toegepast?
• Is er met de juiste gebruikelijke arbeidsduur rekening gehouden bij de toeslagen?
• Zijn periodieken juist en tijdig verwerkt?
• Is de eindejaarsuitkering juist toegekend?
• Zijn eenmalige uitkeringen uitbetaald?
• Is het juiste aantal feestdagen uitbetaald c.q. het juiste percentage/bedrag aan feestdagvergoeding?
• Is er vakantiegeld uitbetaald over vakantiedagen en feestdagen?
• Is de vergoeding voor kort verzuim uitbetaald?
• Is er voldoende besteedt aan scholing c.q. afgedragen aan STOOF?
• Heeft de aangifte aan het SFU plaatsgevonden?
• Controle van de juiste pensioengrondslag en afdracht aan de StiPP.
• Controle of wordt voldaan aan de eisen voor de ET-uitruil en of de berekening juist is.
• Heeft de uitzendkracht op jaarbasis (juni-mei) minimaal 108% van het WML ontvangen (na ET-uitruil)?