Hoe gaat dat in zijn werk

Fase 1: de brief van de SNCU
De SNCU stuurt u een brief met het verzoek om gegevens aan te leveren van 10 of 13 (ex-)werknemers. U bent verplicht hieraan mee te werken. Per persoon moet u o.a. contracten, uitzendbevestigingen, loonstroken, betaalbewijzen en werkbriefjes aanleveren en daarnaast ook verzamelloonstaten en journaalposten. Deze gegevens worden door de SNCU minutieus bekeken op juistheid.
Als op basis van deze gegevens de SNCU een gegrond vermoeden heeft dat er mogelijk afwijkingen kunnen zijn, besluit de SNCU tot het instellen van een controle bij u in het bedrijf. Tussen het moment van verstrekken van de gegevens aan de SNCU en de melding dat er een controle gaat plaatsvinden, verstrijkt over het algemeen een aantal maanden.
In 90% van de gevallen waarbij de SNCU gegevens opvraagt, leidt het tot daadwerkelijke controle bij u in het bedrijf ! (bron: SNCU)

Fase 2: de controle bij u in het bedrijf
De SNCU schakelt een controle-instelling in, die volgens een protocol 15 werknemers van A tot Z gaat beoordelen. Deze beoordeling vindt plaats over een langere periode (veelal 2 kalenderjaren).

Fouten die vaak worden geconstateerd:
• onjuiste berekening van het uurloon (bijv. foutief omrekenen van maandloon naar uurloon)
• inschaling komt niet overeen met bijv. diploma’s van de werknemer
• de functiebenaming correspondeert niet met de inschaling (bijv. timmerman I of II)
• onjuiste uitbetaling van feestdagen en ATV
• te late loonsverhoging
• foutieve inschaling tijdens aanloop- en leerlingperiode (of te lang op basis hiervan verloond)

Een rekenvoorbeeld
Het uitzendbureau heeft een omzet per jaar van 10 miljoen.
Het uitbetaalde bruto loon exclusief reserveringen is 5,2 miljoen.

Berekening schadelast
Bekijk hier de berekening die de controleur maakt op basis van de geconstateerde afwijkingen.
In slechts 7% van de SNCU-controles, worden er géén afwijkingen geconstateerd. (bron: SNCU)
Hieruit blijkt wel, dat als de SNCU een controle instelt, de kans erg groot is dat er afwijkingen worden geconstateerd. En afwijkingen leiden steevast tot een (hoge) schadelast.

Fase 3: het controlerapport
Circa 1 maand na de controle ontvangt u het concept rapport met de geconstateerde afwijkingen en de berekening van de zogenaamde indicatieve schadelast.
U heeft vervolgens 2 weken de tijd om inhoudelijk te reageren op dit rapport. Hierop kan beperkt uitstel gevraagd worden.
Daarna wordt het definitieve rapport opgemaakt door de controle-instelling. Dit definitieve rapport wordt naar de SNCU verstuurd en u ontvangt hiervan ook een exemplaar.

Fase 4: herstel van de afwijkingen
De SNCU stuurt u na verloop van enkele maanden een sommatie met de formele vaststelling van de door de controle-instelling berekende afwijkingen.
U dient vervolgens een verklaring te ondertekenen, dat:
• u voortaan de cao voor uitzendkrachten volledig zult naleven
• u binnen 12 weken de herstelbetalingen van de jaren waarover is gecontroleerd zult uitbetalen
• over de periode na de controle eventuele onjuistheden ook binnen die 12 weken worden hersteld en uitbetaald
• u medewerking verleent aan een hercontrole
• de kosten van de hercontrole door u worden betaald

Bij het herstellen van de gevonden afwijkingen moet het volledige bestand uit de hele controleperiode integraal gecontroleerd worden, of het soort gevonden fouten ook bij andere uitzendkrachten voorkomt. Het is ook mogelijk om de in het rapport berekende geëxtrapoleerde schadelast te accepteren en dat bedrag naar rato over alle uitzendkrachten te verdelen. Het accepteren van het schadebedrag in het rapport van de controleur heeft een groot voordeel: het bepalen van het uit te betalen bedrag per persoon kan heel simpel worden vastgesteld, terwijl het integraal controleren van het volledige bestand enorm veel werk is, met daarbij het risico dat er fouten over het hoofd worden gezien, met alle consequenties van dien bij de hercontrole.

Hoe de controle van het hele bestand aan te pakken en waar wel en niet op moet worden gelet is belangrijk om goed helder te hebben, omdat het anders tot vervelende problemen kan leiden bij de hercontrole. Wij kunnen u hierin goed adviseren.

Nieuw tijdvak wordt ook gecontroleerd
U heeft een verklaring moeten ondertekenen die verder gaat dan het herstellen (nabetalen) van de schadelast over de gecontroleerde periode.
Ook over het tijdvak tussen de eerste controle en de datum van de hercontrole zullen binnen diezelfde 12 weken afwijkingen hersteld moeten worden. Over de periode tussen de eerste controle en nu is het dus ook een must om een integrale controle uit te (laten) voeren. Over de periode na de controlejaren kan niet volstaan worden met het afrekenen op basis van een geschat geëxtrapoleerd bedrag. De afwijkingen zullen per persoon vastgesteld moeten worden.

Fase 5: de hercontrole
Uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van de periode van 12 weken vindt er een hercontrole plaats. Dit wordt altijd gedaan door een andere controle-instelling dan degene die de eerste controle heeft verricht. Tijdens de hercontrole wordt vastgesteld of u de herstelbetalingen over de gecontroleerde periode juist en tijdig heeft verricht én of er tussen de vorige controleperiode en nu geen fouten zijn gemaakt.
Tijdens de eerste controle is er sprake van een protocol, waarbij 15 werknemers worden gecontroleerd. Bij de hercontrole is er veel minder sprake van een protocol. Uiteraard vindt de controle op de herstelbetalingen over de oude controleperiode plaats. Daarna vindt er ook een controle plaats over de tussenliggende periode. Wat en hoe er dan wordt gecontroleerd, laat zich niet voorspellen.

De controle-instelling maakt een concept rapport op van de hercontrole. U heeft 2 weken de tijd om inhoudelijk op dit concept rapport te reageren, daarna wordt het definitieve rapport gemaakt een zowel naar de SNCU als naar u verzonden.

Zijn er tijdens de hercontrole geen afwijkingen geconstateerd, dan sluit de SNCU het dossier.

Boete en juridische procedure
Zijn er wel afwijkingen geconstateerd tijdens de hercontrole, zal de SNCU naast het bedrag van de herstelbetalingen een boete opleggen en wordt er een juridische procedure opgestart. Deze kosten komen volledig voor uw rekening.

Belastingdienst en SZW
De SNCU wisselt gegevens uit met de Belastingdienst en de Inspectie SZW. Zodra blijkt dat er geen afwijkingen meer zijn, zal de SNCU dit ook melden aan de Belastingdienst en de Inspectie SZW.